« Atpakaļ

Autors:
Publicēšanas datums:
Laikraksts:
Rubrika:

1.      Apals J., Vilka A. “Baltu diena” Āraišu ezerpilī / stāsta J. Apals, A. Vilka; pierakst. V. Rozenberga // Druva.- Cēsis.- Nr.125 (2003, 12.aug.), 2.lpp.

2.      Nedrīkstam mulst no sava senuma: [diskusija par baltu ciltīm] / uz J. Apala jautājumiem atbild Ē. Mugurēvičs, I. Zagorska, G. Zemītis; materiālu sagatavoja G. Skagale // Lauku Avīze .- ( Mājas viesis).- Nr.172 (2003, 4.sept.), 10.lpp.

3.      Rozenberga V. Zemūdens arheologi Āraišu ezerā / tekstā stāsta J. Apals, V. Rains // Druva.- Cēsis.- Nr.166 (2003, 22.okt.), 3.lpp.

4.      Apala Z., Vilka A. Araiši Lake Fortress: A short owerview // Bulletin  voor Archeologosche Experimenten en Educatie (Leiden).- Jaargang 7, nr.1 (2002, februari), p.10.-13.

5.      Apals J. Araisi Lake Fortress in Latvia // Viking Heritage Magazine.- Visby, Sweden.-[N]4 (2002).- p.24.-25.

6.      Araisi Lake Fortress / Scientific director J. Apals // Archäologische Freilichtmuseen in Europa= Archaeological Open Air  Museums in Europe. EXARC / Hrsg. G.Schöbel.- Unteruhldingen, 2002.-11.-12.

7.      Apala Z., Zariņa A. Par kādu 11.gs. sievietes apbedījumu Ģūģeru kapulaukā // Civitas et castrum ad Mare Balticum.- Rīga, 2002.- 545.-554.lpp.

8.      Apala Z. Atdzimst senais tērps // Druva.- Cēsis.- Nr.91(2002, 14.jūn.), 7.lpp.

9.      Apals J. Āraišu ezerpili lai redzam pirms tūkstoš gadiem un tagad // Latvijas Vēstnesis.- Nr.94(2002, 21.jūn.), 28.lpp.

10.  No zemes un pagātnes dzīlēm: [Arheoloģiskie izrakumi Jersikas pilskalnā, Cēsīs un Āraišu ezerpilī] / tekstā stāsta A. Vilcāne, Z. Apala, A. Vilka // Lauku Avīze .- (Mājas viesis).- Nr. 143(2002, 13.sept.), 4.-5.lpp.

11.  Rozeniece A. Cauri gadsimtiem un laikmetiem ir gājis cilvēks ar savām rokām, prātu un sirdi: par Eiropas Arheoloģisko brīvdabas muzeju apvienības semināru Cēsīs 7. un 8. jūnijā / tekstā stāsta Z. Apala un J. Apals // Latvijas Vēstnesis.- Nr.94 (2002, 21.jūn.), 28.lpp.

12.  Apals J., Mugurēvičs Ē. Vēlais dzelzs laikmets( agrie viduslaiki) 800.-1200.g. // Latvijas senākā vēsture 9.g.t. pr.Kr..-1200.g. – Rīga, 2001.- 290.-377., 454.-461.lpp.

13.  Rudzītis V. Āraišu ezerpilī arī karsta vasara / Tekstā stāsta J. Apals // Druva (Cēsis).-2001.-1.aug.-Nr.116.- 3.lpp.

14.  Apals J. Die archäologische Erforshung der Burg Āraiši / Arrasch // Wolter von Plettenberg und das mittelalterlishe Livland / Hrsg. von N. Angermann und I. Misāns.- Lüneburg, 2001.- S.157.-197.- (Schriften der Baltischen Historischen Kommission; Bd. 7

15.  Apals J. Aizsardzības izrakumi Āraišu baznīcas kapsētā // APL.- Rīga, 2000.-309.-316.lpp.

16.  Apals J. Senākie meža dravniecības darbarīku atradumi Latvijā // AE.- Rīga, 2000.- 20.laid..-11.-17.lpp.

17.  Apals J. Über die Entwicklung eines Blockbautyps im Ostbalticum // Archaeologia Baltica 4 / Ed.V. Kazakevičius et.al.- Vilnius, 2000.- P.149.-160.

18.  Vilka A. Āraišu ezerpils rekonstrukcija: kultūras resursu vērtība un dažas interpretācijas iespējas // Arheologs Dr. hist., Dr. h.c. Jānis Apals: Bibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā.- Rīga, 2000.-114.-125.lpp.

19.  Zunde M. Par Āraišu ezerpils dendrohronoloģisko datēšanu // Arheologs Dr. hist., Dr. h.c. Jānis Apals: Bibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā.- Rīga, 2000.- 144.-157.lpp.

20.  Āraišu ezerpils : Historiogrāfisks apskats // LVIŽ.- 1999.- Nr.4.- 27.- 47.lpp.-Kopsav.vācu val.

21.  Āraišu ezerpils: [Publikācijai izmantoti pilsmuzeja un Jāņa Apala un Mārtiņa Zelmeņa grāmatas “Āraišu ezerpils” (Rīga, 1998) materiāli] // Pavards.- 1999.- 20.okt.(Nr.42).- 2.lpp.

22.  Feldmane Sarmīte. Āraišos kā senos laikos dobj vienkoča laivu // Druva (Cēsis).-1999.- 2.jūl. (Nr.99).- 1.lpp.

23.  Kaņepe Mairita. Laiku grieži Āraišos: [par Vinetas Dišleres, Jāņa un Zigrīdas Apalu izstrādāto jauno teatralizēto tūrisma maršrutu] : Fotoreportāža // Druva ( Cēsis).-1999.- 29.jūn. (Nr. 97).- 5.lpp.

24.  Kāpēc Āraišu ezerpils nepalika zem ūdens: [saruna ar Jāni un Zigrīdu Apaliem / Pierakst. Vita Pētersone] // Izglītība un Kultūra.- 1999.- 13.maijs (Nr.19).- 18.-19.lpp.

25.  Liepiņa Gaida. Āraišos cienā ar zivi akmens laikmeta gaumē: [Arī par Jāni Apalu un Āraišu ezerpili] // Diena.- 1999.- 6.jūl.(Nr.154).- 11.lpp.

26.  Rozenberga Valda. Bišu svētki Āraišos / Tekstā par seno dravošanu stāsta Jānis Apals // Druva(Cēsis).- 1999.- 13.jūl.(Nr. 105).- 1.lpp.

27.  Rozeniece Aina. Laikmetu sasaukšanās Āraišu ezerpilī - ar dziļu nopietnību un spēles prieku / Tekstā stāsta Jānis Apals un Zigrīda Apala // Latvijas Vēstnesis.-1999.- 22.jūn.(Nr.200/207).- 34.lpp.

28.  Āraišu ezerpils: teikas un vēsture / Jānis Apals, Mārtiņš Zelmenis; mākslinieks Nikifs; Māra Kundziņa un Jāņa Apala fotoattēli.- Rīga: AKO dizains, 1998.- 32.lpp.: il.- Kopsav. angļu val.- (Latvijas pilis).

29.  Āraiši (Arrasch) Lettland // Encyklopadie zur Geschicnte des ostlichen Europa (6.-13.Jahrhundert). Heft “A”.- Greiswald, 1998.- S 151.,152: Abb. Āraiši 1,2.

30.  Āre Gunita, Galkina Ilze. Bišu svētki pie Āraišu ezerpils: [Arī par Jāni Apalu un Āraišu ezerpili] // Neatkarīgā Rīta Avīze.- 1998.- 13.jūl. (Nr. 160).- 4.lpp.

31.  Kursis A. Mīti un Īstenība: ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem (Stokholma, 1977): [Rec.] // LVIŽ.- 1998.- Nr.2.- 178.-184.lpp.

32.  Vendi un Cēsu Riekstu kalns // Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē.- Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1998.- Nr.2.- 178.-184.lpp.

33.  “Disnejlenda Lielvārdē”. [Saruna ar J. Apalu / Pierakst. Z. Kipere] // Zinātnes Vēstnesis.- 1997.- 12.maijs (Nr.9).- 3.lpp.

34.  No Jāņa Apala jaunās grāmatas [“Senie mājokļi Latvijā”(Rīga, 1996): Fragm.] // Latvijas Vēstnesis.- 1997.- 29.aug. (Nr.214).- 6.lpp.

35.  Rozeniece Aina. Āraišos: pirms tūkstoš gadiem un šodien // Latvijas Vēstnesis.- 1997.- 29. aug. (Nr. 214).- 6.lpp.

36.  Seno latgaļu mītne Āraišos: [Stāsta Jānis Apals / Pierakst. Tamāra Magone] // Zeme.-1997.- 10./16.okt.(Nr.21).- 5.lpp.

37.  Диснейленд в старинном латышском интерьере: ­Беседа с Янисом Апалсом и А Лиепиньшем / Записала Лариса Персикова // Час.- 1997.-22 авг.(№ 9).- С.5.

38.  Āraišu ezerpils.- [Rīga]: Āraišu ezerpils fonds, [1996].-1 lp.salocīta 6 lpp.: il.

39.  Āraiši lake fortress.- [Riga]: The Foundation of Araiši lakefortress, [1996].- 1 sheet foded in 6 p.: ill.

40.  Atceres sarīkojums Notinghamā (Lielbritānija) [Ar Jāņa Apala priekšlasījumu] // Brīvā Latvija ( Londona).- 1996.- 12./18.febr. (Nr. 6).- 10.lpp.- Paraksts: J. A.

41.  Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13.gs..- Rīga: Raka,1996.-88.lpp.: il

      Recenzijas:

42.  Kažociņš Indulis. Saistīgs darbs par Latvijas senvēsturi // Laiks (Ņujorka).- 1997.- 15.febr.(Nr.7).- 4.lpp.

43.  Kažociņš Indulis. Senie mājokļi Latvijā // Brīvā Latvija(Londona).-1997.- 3./9, 10./16. febr.(Nr.5,6).- 4.lpp.- tas pats: Latvija Amerikā (Toronto).- 1997.- 22.febr.- 3.,20.lpp.

44.  Treijs Rihards. Grāmata par senajiem mājokļiem // Diena.- 1997.- 26.maijs (Nr.121).-14.lpp.

45.  Озерное поселение Арайши.- Рига : Фонд Арайшского озерного поселения, 1996.-1 лист сложен в 6 с : ил.

46.  Āraišu arheoloģiskā brīvdabas muzeja organizēšana un Latvijas ezeru apsekošana // Mat.1994 /1995.- Rīga,1996.- 10.-13.lpp.: il.

47.  Vēstures avotu ziņas par Āraišu mūra pili // AE.- Rīga,1996.- 18.laid.- 27.-37.lpp.: il.-Kopsav. vācu val.

48.  Āraiši vakar, šodien, rīt…// Elpa.- 1995.- 20.janv.(Nr.2).- 8.,9.lpp.

49.  Āraišu ezerpils ir visas tautas celtne: [Stāsta Jānis Apals / Pierakst. Egīls Zirnis] // Diena.- 1995.- 11.dec.(Nr.289.).-10.lpp.

50.  Āraišu mūra pils arheoloģiskā izpēte // Cēsu novada vēsture: Zinātniskās publikācijas, Cēsu vēstures muzeja materiāli.- [Cēsis]: Cēsu muzeju apvienība,1995.- 1.p[sēj.].-59.- 76.lpp.: il.- Kopsav. angļu val.- Satura rād. nos.: Arheoloģiskie pētījumi Āraišu mūra pilī.

51.  Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas // LVIŽ.- 1995.- Nr.2.- 33.-43.lpp.-Kopsav. vācu val.

52.  Jānis Apals: [Atbildes uz red. jautājumiem] // Literatūra. Māksla. Mēs.- 1995.-7.dec.(Nr.39.).- 8.lpp.

53.  Koka siltums. smarža, dabiskums: [Stāsta Jānis Apals / Pierakst. Daina Kļaviņa.-Druva (Cēsis).- 1995.- 30.sept.(Nr.143/144).- 3.lpp.

54.  Mitrzemes arheoloģijai veltīta konference / Jānis Apals, Zigrīda Apala // LVIŽ .-1995.- Nr.2.- 174.-178.lpp.

55.  Rekonstruktion der befestigten Inselsiedlung des 9.Jh. in Araisi: Vorbericht // Experimentelle Archaoloie- Bilanz 1994: Symposium in Duisburg August 1993 / Redaktion: Mamoun Fansa.- Oldenburg,1995.- S.97-110: Ill.- (Archaologische Mitteilung aus Nordwestdeutschland; Beiheft 8).

56.  Āraišu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs // Mat.1992/1993.- Rīga, 1994.- 11.-14.lpp.: il.

57.  Āraišu ezerpils // Latvija-Baltijas valsts.- 1994.- Nr.3.- 66.,67.lpp.: il.

58.  Āraišu ezerpils rekonstrukcija: Apskats // LZAV. A.daļa.-1994.- Nr.2.- 1.-9.lpp.: il.-Kopsav. vācu val.

59.  Āraišu ezerpils – senās kultūras piemineklis: [Teksts sagatavots, izmantojot J.Apala darbu “Āraišu ezerpils”(Cēsis,1993)] // Brīvā Latvija (Londona).- 1994.- 31..okt./7. nov.(Nr. 40).- 7.lpp.

60.  The Araisu Lake-dwelling // Latvia-Baltic State.- 1994.- Nr.3- P66,67: ill.

61.  Der lettgallische Krieger und Kaufmann inder Wikingerzeit nach den Materialien des Graberfeldes Ģūģeri) / Jānis Apals, Zigrīda Apala // Prehistorie graves as a Source of Information: Symposium at Kastlosa, Oland, May 21-23, 1992.- Stockholm, 1994.- S.93-110: Ill.- (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 29).

62.  No ezerpilīm mums Āraišos ir tā košākā:  [Stāsta Jānis Apals /Pierakst. D. Kokareviča] // Lauku Avīze.-1994.- 2. aug.(Nr.60).- 28.lpp.

63.  Saldūdens hidroarheoloģiskie pētījumi // LZAV. A daļa.- 1994.- Nr.9/10.- 59.-61.lpp.

64.  Āraišu ezerpils.- Cēsis: Cēsu muzeju apvienība,1993.- 19.lpp.: il.

65.  Arheoloģiskie brīvdabas muzeji un vēsture: Ierosmei // Izglītība.- 1993.-23.dec.(Nr.47).- (Latvijas vēstures skolotāju asociācijas piel. Nr.3.- 2.lpp.).

66.  Curriculum vitae: Disertācijas [“Āraišu ezerpils izpēte un rekonstrukcija”] kopsavilkums; Nozīmīgākās publikācijas // LVIŽ .-1993.- Nr.4.- 193.-197.lpp.

67.  Die Wohninsel Āraiši / Ubersetzung: V. Bisenieks.- Cēsis: Museen-Assoziation Cēsis,1993.- 19.S.: Ill.

68.  Āraišu ekspedīcijas darbs // Mat. 1990/1991.- Rīga, 1992.- 15.-19.lpp.: il.

69.  Arheoloģija mums paņēmusi visu: [Saruna ar Jāni un Zigrīdu Apaliem / Pierakst. Una Meistere //Atpūta.- 1992.- Nr.16.-27.lpp., ģimenes fotogr. 3.lpp.

70.  Die Kontakte der Letgallen des Gauja – Raumes mit skandinavien / Zigrīda Apala, Jānis Apals //Die Kontakte zwischen Ostbalticum und Skandinavien im Fruhen Mittelalter: Internationale Konferenz 23.-25.October 1990, Riga / Hrsg. von Alexsander Loit, Ēvalds Mugurēvičs, Andris Caune.- Uppsala, 1992.- S.9.-17.- (Acta Universitatis Stockholmiensis.Studia Baltica Stockholmiensia; 9).

71.  Arheoloģiskie pētījumi Cēsu novadā no 1965.līdz 1990.gadam: Izstādes katalogs / Sast. Zigrīda Apala, Jānis Apals.- Cēsis, 1994.- Jāņa sēta, 1991.- [10]lpp., [53]lpp.: il.- Uz vāka nos.: Cēsu novada arheoloģija.

72.  Āraišu ezerpils // DVK 1992.- 232.-236.lpp.: il..-124.-127.lpp.

73.   Enciklopēdiskā vārdnīca.- Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.- 1.sēj.

       Āraišu ezerpils.- 41.lpp.

       Āraišu mūra pils.- 41.lpp.

       Ezermītne.-182.lpp.

       Liepiņu kapulauks.- 387.lpp.

74.  Enciklopēdiskā vārdnīca.- Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.- 2.sēj.

      Riekstu kalna pilskalns.- 138.lpp.

      Zemūdens arheoloģija.- 341.lpp.

75.  Seno latgaļu ezerpils rekonstrukcija Āraišos // Latviešu lietiskā māksla / Red. Lidija Beklešova.- Austrālija, 1991.-[ Nr.]18.- 49.-53.lpp.: il.

76.  Опыт реконструкции древнелатгальского озерного поселения 9 века на озере Арайшу //                    Фрагменты Балтийской истории науки

77.  Izrakumi Āraišu mūra pilī un priekšpilī // Mat. 1988/1989.Arheoloģija.- Rīga, 1990.-25.-29.lpp.: il.

78.  Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņš Vaives Lazdiņos // Zvaigžņotā Debess.- 1989(vasara).- 16.-22.lpp.: il.

79.  Izrakumi Āraišu mūra pilī un priekšpilī // Mat.1986/1987. Arheoloģija.- Rīga, 1988.-19.-26.lpp.: il.

80.  Vēlreiz par Āraišu ezerpils celtniecību // LZAV.- 1988.- Nr.5.- 29.-38.lpp.

      Diskusija:[Turpinājums. Sākums sk.1987.gadā]:

Zandbergs A. Dažas piezīmes par Āraišu ezerpils izpētes problēmām // LZAV.-          Nr.3.- 51.-58.lpp.- Kopsav. krievu val.

Erdmanis G. IX gadsimta koka celtniecības formu uzbūves darba paņēmieni // LZAV.-1988.- Nr.5.- 13.-21.lpp.

Pavulāns V. Vēsturnieka piezīmes strīdos par Āraišu ezerpili // LZAV.- 1988.- Nr.5.-25.-28.lpp.

Васильев Ю.М. Некоторые уроки дискуссии // LZAV.- 1988.- Nr.5.- 25.-28.lpp.

81.  Раскопки Арайшского замка и форбурга // АО 1986.- Москва, 1988.- С.405.

82.  Par Āraišu ezerpils pirmās apbūves plānojumu // LZAV.- 1987.- Nr.5.- 81.-[97] lpp.: il.- Kopsav. krievu val.

      Diskusija: [Sākums.Turpinājums sk. 1988.gadā]:

Васильев Ю. М. Модульность архитектурных построении в латгальском поселении 9.-10.вв. на озере Арайшу //LZAV.- 1987.- Nr.5.- 66.-80.lpp. 

83.  Раскопки Арайшского замка // AO 1985.- Москва, 1987.- С.490., 491.

84.  Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā.- Rīga: Zinātne, 1985.- 128.lpp.: il.- [16]lpp. krās il.

      Recenzija:

      Pavulāns V. Arheologa dziļais skats // Cīņa.- 1986.- 29.apr.(Nr.104).- 3.lpp.

85.  Ieskats Gaujas nacionālā parka senvēsturē.[Anotācija Jāņa Apala grāmatai “Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā”] // Jaunās Gramatas.- 1986.-Nr.2.- 4.,5.lpp.

86.  Ar krustu, uguni un zobenu: [Fragments no Jāņa Apala grāmatas “Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā”] // Dzimtenes balss.- 1986.- 29.maijs (Nr.22).- 6.lpp.

87.  Izrakumi Āraišu mūra pilī // Mat. 1984/1985.Arheoloģija.- Rīga,1986.- 13.-18.lpp.: il.

88.  Раскопки Арайшского замка //  AO 1984,- Москва, 1986.- С. 363., 364.

89.  Liepiņu kapulauks // Latvijas padomju enciklopēdija.- Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985.- 6.sēj. -148.lpp.

90.  Развитие балтского жилища(по археологическим и этнографическим данным) // Проблемы этнической истории балтов.- Рига : Зинатне, 1985.- С.-34-36.

91.  Раскопки Арайшского замка // AO 1983.- Москва, 1985.- С. 435.

92.  Āraišu mūra pils izpēte // Mat. 1982/1983. Arheoloģija.-Rīga, 1984.- 10.-16.lpp.: il.

93.  Par Āraišu ezerpils izpēti (1965.-1969.,1975.-1979.) (Nobeigums) // Jaunā Gaita (Hamilton,Ont.).- 1984.- Nr.1(147).- 23.-30.lpp.: il.

94.  Senās celtniecības problēmām veltīts simpozijs [Rīga,1983,24.,25.maijs] // LZAV.- 1984.- Nr.2.- 136.-138.lpp.

95.  Дому – 1000 лет // Науку и жизнь( Москва).- 1984.- № 4.- С.24.,25.